Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2014

MŠMT ČR

 

Název projektu:

Maminko, tatínku, … při pohádce si ani nevšimneme, že hlásky napravujeme.

 

Anotace projektu:

Cílem projektu bylo zvýšení kvality předškolního vzdělávání prostřednictvím DVPP v oblasti logopedické prevence (proškolení asistenta logopeda), obohacení herny školky o logopedické pomůcky a interaktivní programy a techniku, které pomohou učitelkám při zavádění pravidelných logopedických „chvilek“ každodenní logopedické prevence či reedukace. Dále maximální zapojení rodičů dětí do spolupráce – pravidelná odpolední setkání s pohádkou, besedy, společné sledování pokroku v řečových dovednostech dětí pomocí audiovizuální techniky. Spolupráce pedagoga, logopeda a rodičů je základem pro úspěšný rozvoj řečových dovedností dětí.

 

Cíle projektu:

V souladu s celorepublikovým nepříznivým trendem zvyšujícího se počtu dětí s vadami řeči, zvyšuje se i v naší školce procento dětí potřebujících nezbytnou pomoc odborníka. Naší snahou podpořenou realizací projektových aktivit je nejen pomoc dětem s již existujícími problémy, kterou již mimochodem realizujeme spoluprácí s externím logopedem, zajišťujícím logopedickou reedukaci, ale i nebo především snaha o zastavení uvedeného trendu vzrůstajícího počtu dětí s problémy výslovnosti a vadami řeči. Věříme, že jednou z cest vedoucích ke snížení procenta špatně „mluvících“ dětí může být zavedení pravidelné logopedické prevence do každodenních činností, a to pod odborným dohledem a ve spolupráci s mentorem a supervizorem, specializovaným logopedem.

 Konkretizace cílů vyplývající z potřeby každodenní logopedické prevence a rozvoje motoriky:

 • Věnovat zvýšenou potřebnou pozornost a péči dětem s vadami řeči, nápravě tohoto handicapu a každodenní prevenci před ním.
 • Proškolit pedagogické pracovníky MŠ v logopedické prevenci (asistent logopeda).
 • Zajišťovat každodenní odbornou logopedickou preventivní péči dětem v každodenním životě v mateřské škole.
 • Zařazovat pravidelné logopedické „chvilky“ v rozsahu ŠVP (zaměření se na pohybovou i jemnou motoriku, dechová cvičení, gymnastiku mluvidel - správné artikulační postavení mluvidel, artikulační cvičení, rytmická cvičení, určování hlásek ve slově, grafomotorická cvičení, napodobování po učiteli, využívání logopedických pomůcek a interaktivního softwaru, …).
 • Diagnostikovat, napravovat a sledovat pokroky dětí při nápravě řeči (nahrávky s časovým odstupem - kamera, diktafon, …).
 • Využívat nejen moderních, interaktivních, ale i osvědčených logopedických pomůcek (Zvukomalebná slova – Fojtíková, široká nabídka pracovních listů, říkadel, logopedických pohádek – Kafomet, logopedických razítek, logopedického zrcadla, …).
 • Zapojit rodiče a aktivizovat jejich pozornost a zájem o úroveň výslovnosti jejich dětí, seznamovat rodiče s logopedickou prací, nastartovat těsnou a soustavnou spolupráci s rodiči – logopedická odpoledne s pohádkou, do jejíhož děje jsou děti vtaženy, do průběhu se v přítomnosti rodičů aktivně zapojují, a to tak, že ani nepoznají, že při pohádce nenásilnou nepozorovatelnou formou zdokonalují a napravují svoji výslovnost; besídky na začátku a na konci období a sledování pokroku v nápravě; …
 • Vytvářet klidné tvůrčí prostředí při všech činnostech v mateřské škole, zvyšovat vybavenost pomůckami k logopedické prevenci a rozvoji jemné motoriky dětí.

 Zdůvodnění:

 • Nutnost reagovat na současný negativní vývoj a potřeba zlepšování úrovně logopedické prevence a zhoršující se úrovně stavu mluvidel předškolních dětí.
 • Nezbytnost zlepšení přístupu a zapojení rodičů k potřebné spolupráci při odstraňování či prevenci vad řeči jejich dětí – rodiče tento stav velmi často stále podceňují a nevěnují potřebnou pozornost prevenci ani nápravě.
 • Velký důraz je kladen na odborný růst pedagogických pracovníků – logopedická preventivní péče bude pod vedením a dohledem logopeda poskytována učitelkami v každé třídě.
 • Zkvalitněním prostředí a podmínek školy rozšíříme nabídku a možnosti dětí - vybavení učebny moderními logopedickými a interaktivními pomůckami napomáhajícími rozvíjet oblasti, které jsou dány v RVP PV a ŠVP.

 

Vymezení aktivit projektem realizovaných:

Vzhledem k zajištění pravidelné logopedické reedukace pro potřebné žáky speciálním externím logopedem hrazeným z rozpočtu, zaměřoval se projekt svými aktivitami především na prevenci a zajištění nejlepších podmínek pro ni. Logopedická prevence je jednou z hlavních priorit daných koncepcí školy v souvislosti se ŠVP a v návaznosti na RVP PV. Hlavními aktivitami, které byly prostednictvím realizace projektu uskutečněny jsou:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků pro jednotlivce v minimálním rozsahu 60 hodin prezenčního vzdělávání zaměřenou na logopedickou prevenci (asistent logopeda).
 • Každodenní logopedické chvilky v komunitním kruhu (logopedické preventivní aktivity vedoucí k podpoře přirozeného a správného vývoje řeči dle vytvořeného metodického plánu – rozkmitání jazyka a uvolnění mluvidel, pohybová motorika, dechová a hlasová cvičení, grafomotorická cvičení, činnosti k posílení svalstva rtů, zlepšení motoriky mluvidel, atd.).
 • Pravidelné interaktivní logopedické aktivity (využívání logopedického interaktivního softwaru a interaktivní tabule).
 • Rozvoj spolupráce s rodiči – odpolední logopedická společná setkání rodičů, dětí, logopeda a učitelek s pohádkou, besídky, ukázkové aktivity pro rodiče dětí vedoucí k častější komunikaci s dětmi místo pasivního sledování TV a PC, atd.
 • Pokračování ve spolupráci se specializovaným logopedem, jeho supervize a mentoring, reedukace poruch řeči dětí (spolupráce a konzultace s učitelkami, spolupráce s rodiči, logopedická instruktáž a průběžné vyhodnocování, atd.).
 • Spolupráce se ZŠ – předčítání z pohádkových knih.
 • Muzikoterapie – spolupráce se ZUŠ – aktivity k uvolnění hlasivek a mluvidel zpěvem a pohybem.
 • Vybavení školy moderními i tradičními pomůckami pro řečovou výchovu a nápravu poruch (počítačová technika s interaktivními výukovými programy, didaktické hry a hry pro rozvoj řeči, výukové logopedické kartičky a artikulační alba, pohádky, říkadla, pexesa, ...)

 

Fotodokumentace z realizace projektových aktivit:

Artikulační cvičení:

 

 

Dechová cvičení:

 

 

Gymnastika mluvidel:

 

 

Logopedické chvilky:

 

 

Setkávání s rodiči a pohádkou:

 

 

Logopedické nástěnky:

 

 

Čtení s babičkou:

 

 

 

  

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 602 599
Fax: + 420 581 602 600
E-mail: stru(zavináč)stru(tečka)hranet(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další kontakty:
Školní jídelna při ZŠ tel.: 581 650 155
Mateřská škola tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
METEOSTANICE
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK

2001 - 2018 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa