Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2015

MŠMT ČR

 

Název projektu:

 

 

Maminko, tatínku, … při hraní a společné zábavě si ani nevšimneme, že hlásky napravujeme.

 

Anotace projektu:

Cílem projektu je zlepšení kvality předškolního vzdělávání zvýšením aktivit a činností v oblasti logopedické prevence, DVPP, zřízením logopedických koutků a obohacením heren školky o logopedické pomůcky a moderní multifunkční techniku včetně aplikací, jež zvýší úroveň a kvalitu pravidelných logopedických „chvilek“ každodenní prevence či reedukace i běžné výuky. Maximální zapojení rodičů dětí do spolupráce – pravidelná odpolední setkání naplněná radami a pomocí, společným sledováním pokroku v řečových dovednostech, při spolupráci logopeda, pedagogů a rodičů, která je nezbytná pro úspěšný rozvoj řečových dovedností.

 

Cíle projektu:

 

 

 

V souladu s celorepublikovým nepříznivým trendem zvyšujícího se počtu dětí s vadami řeči, pozorujeme i v naší školce, jak se skutečně rok od roku zvyšuje procento dětí potřebujících nezbytnou pomoc odborníka, prevenci či dokonce již reedukaci. Naší snahou v rámci ŠVP je nejen pomáhat dětem s již existujícími problémy, kterým již několik let úspěšně nabízíme služby externího logopeda, který zajišťuje nezbytnou logopedickou reedukaci přímo u nás ve školce, ale který stále není ani zdaleka schopen pokrýt potřebu všech dětí s řečovými nedostatky, ale naší hlavní snahou realizovanou i prostřednictvím uskutečňování projektových aktivit s nezanedbatelnou podporou finančních prostředků rozvojového programu je i nebo především snaha o zastavení nepříznivého trendu vzrůstajícího počtu dětí s problémy výslovnosti a vadami řeči. Jednou z cest vedoucích ke snížení procenta špatně „mluvících“ dětí může být, i dle kladných ohlasů rodičů a našich velmi pozitivních vlastních zkušeností získaných i díky realizaci aktivit a činností v rámci právě realizovaného projektu v programu podpory logopedické prevence, zavedení a rozšíření pravidelné logopedické prevence do každodenních činností nejen dětí předškolního, ale již dětí mladšího věku. A to pod vedením pedagogických pracovnic vyškolených pro činnost logopedických asistentů a pracujících pod odborným dohledem a ve spolupráci s mentorem a supervizorem, specializovaným logopedem. Na kladné zkušenosti chceme navázat a pokračovat v proškolení dalšího logopedického asistenta, v pořádání dalších společných setkání s rodiči, uskutečňováním pravidelných logopedických chvilek a cvičení, nákupem dalších logopedických pomůcek s motivačními prvky a vedoucími děti i k samostatné nenásilné prevenci hrou. A tím vším pozitivně zasahovat stále větší procento našich dětí a ovlivňovat správný vývoj jejich řečových dovedností.

Konkretizace cílů vyplývající z potřeby každodenní logopedické prevence a rozvoje motoriky:

 • Věnovat zvýšenou potřebnou pozornost a péči dětem s vadami řeči, nápravě tohoto handicapu a každodenní prevenci před ním.
 • Proškolit pedagogické pracovníky MŠ v logopedické prevenci (asistent logopeda).
 • Zajišťovat každodenní odbornou logopedickou preventivní péči dětem v každodenním životě v mateřské škole.
 • Zařazovat logopedické prvky postupně do stále většího množství činností a využívat praktické logopedické pomůcky i při běžných každodenních činnostech dětí. Zařazovat pravidelné logopedické „chvilky“ v rozsahu ŠVP (zaměření se na pohybovou i jemnou motoriku, dechová cvičení, gymnastiku mluvidel - správné artikulační postavení mluvidel, artikulační cvičení, rytmická cvičení, určování hlásek ve slově, grafomotorická cvičení, napodobování po učiteli, využívání logopedických pomůcek, interaktivního softwaru a nově i tabletů a jejich aplikací určených k logopedické prevenci a rozšiřování slovní zásoby).
 • Diagnostikovat, napravovat a sledovat pokroky dětí při nápravě řeči (nahrávky s časovým odstupem – díky přednostem tabletu možnost nahrání a okamžité zpětné vazby či rychlého dohledání v případě aktuální potřeby – např. sledovat postavení rtů, poslech výslovnosti, apod.).
 • Využívat nejen moderních, interaktivních, multifunkčních (tablety), ale i osvědčených logopedických pomůcek (logopedických razítek, logopedického zrcadla, logopedických her, …) a rozšiřovat jejich dostupnost pro stále větší okruh dětí.
 • Zapojovat rodiče a aktivizovat jejich pozornost a zájem o úroveň výslovnosti jejich dětí, seznamovat rodiče s logopedickou prací a „dobrými pomocníky“ při ní, rozvíjet těsnou a soustavnou spolupráci s rodiči – logopedická odpoledne s pohádkou, do jejíhož děje jsou děti vtaženy, do průběhu se v přítomnosti rodičů aktivně zapojují, a to tak, že ani nepoznají, že při pohádce nenásilnou nepozorovatelnou formou zdokonalují a napravují svoji výslovnost; třídní besídky na začátku a na konci období a sledování pokroku v nápravě; ukázky možností a přínosu aplikací pro tablety a chytré mobily pro podporu prevence či nápravu vad řeči, …
 • Vytvářet klidné tvůrčí prostředí při všech činnostech v mateřské škole, zřídit a vybavit logopedické koutky, zvyšovat vybavenost pomůckami vhodnými k logopedické prevenci a rozvoji jemné motoriky a grafomotoriky dětí.
 • Úkolem projektu je správné vyslovování a odstranění jazykových bariér v edukačním procesu dítěte.

 

Zdůvodnění:

 • Nutnost reagovat na současný negativní vývoj a potřeba zlepšování úrovně logopedické prevence a zhoršující se úrovně stavu mluvidel nejen předškolních dětí.
 • Nezbytnost zlepšení přístupu a zapojení rodičů k potřebné spolupráci při odstraňování či prevenci vad řeči jejich dětí – rodiče tento stav velmi často stále podceňují a nevěnují potřebnou pozornost prevenci ani nápravě či nemají dostatek času (ukázat možnosti, předvést příklady dobré praxe).
 • Velký důraz je kladen na odborný růst pedagogických pracovníků – vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti logopedické prevence; logopedická preventivní péče bude pod vedením a dohledem logopeda poskytována učitelkami v každé třídě (zvyšovat počet vyškolených logopedických asistentů).
 • Zkvalitněním prostředí a podmínek školy rozšířovat nabídku a možnosti dětí – vybavení učeben a koutů logopedickými pomůckami a moderními mulfifunkčními přístroji s řadou aplikací napomáhajících rozvíjet oblasti, které jsou dány v RVP PV a ŠVP. Dosažení správné výslovnosti zábavnou a hravou formou, rozvíjení slovní zásoby a komunikačních schopností, zlepšování fonematického sluchu a grafomotorických dovedností.
 • Intenzivní logopedickou prevencí usnadnit dětem vstup do základního vzdělávání. Zlepšení řečových dovedností a jazykové vybavenosti dětí pomůže v předcházení pozdějších nedostatků ve výuce čtení a psaní v 1. třídě základní školy.

 

 

Fotodokumentace z realizace projektových aktivit:

Setkávání s rodiči a pohádkou:

 

 

Gymnastika mluvidel:

 

 

Dechová cvičení:

 

 

Logopedie s tablety:

 

 

Logopedie s interaktivní tabulí a televizí s dotykovým perem:

 

 

Logopedické nástěnky:

 

 

 

  

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 602 599
Fax: + 420 581 602 600
E-mail: stru(zavináč)stru(tečka)hranet(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další kontakty:
Školní jídelna při ZŠ tel.: 581 650 155
Mateřská škola tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
METEOSTANICE
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK

2001 - 2018 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa