Provoz školy ve školním roce 2020/2021

Nový školní rok 2020/2021

vzhledem ke COVID-19 - vstupní informace.

Vážení rodiče.
Vzhledem k současnému epidemiologickému stavu bychom Vás rádi informovali o organizaci školního roku 2020/2021. Tato je určena všem zaměstnancům, žákům a jejich zákonným zástupcům a osobám pohybujícím se v budově školy a vychází z metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Průběžně budeme sledovat vývoj epidemiologické situace a případně zveřejňovat oznámení o změnách či nových opatřeních na webových stránkách školy.

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost 1. září v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Škola bude zvýšenou měrou dbát na zajištění a dodržování základních hygienických pravidel a preventivních opatření v souladu s doporučeními MŠMT (dezinfekce rukou, větrání prostor, častější úklid, minimalizace koncentrace vyššího počtu osob a další). Jednotliví vyučující, vychovatelky budou průběžně žákům zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny.
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nošení roušek není v současné chvíli pro žáky a zaměstnance školy povinné, ale je možné. Přesto je nezbytné mít v tašce připravené dvě roušky v igelitovém sáčku pro případ náhlé změny hygienických pravidel či podmínek ve škole. Žák má možnost dle vlastní úvahy roušku použít, ať už z ohleduplnosti, nebo pro vlastní ochranu. Povinností žáka je použít roušku podle pokynů vyučujících v případě aktuálního ohrožení třídy.
 • Pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen. Prosíme tedy rodiče, aby na děti čekali před budovou školy a nevstupovali do budovy školy, a to ani ráno.
 • Škola omezí pořádání akcí, při kterých se v budově školy shromáždí větší počet osob. Výjimkou je první den školy, kdy je třeba zajištění některých organizačních záležitostí a doprovod rodičů, především dětí z 1. tříd. Nechceme prvňáčkům jejich první den školy příliš kazit, a tak bude rodičům vstup do budovy umožněn.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kroužcích.
 • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19, proto bude věnována větší pozornost příznakům infekčního onemocnění. Škola upozorňuje, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit, a tak v souladu s Manuálem k provozu škol a školských zařízení vydaným 17. 8. 2020 MŠMT nebudou žáci s příznaky infekčního onemocnění vpuštěni do budovy, případně budou izolováni od ostatních přítomných ve škole a zákonný zástupce bude vyzván k neprodlenému vyzvednutí dítěte.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy v případě, že prokáže, že netrpí infekční nemocí
 • Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).
 • Byla určena izolační místnost – herna ŠD.
 • Tělesná výchova bude probíhat převážně venku (s výjimkou deště, mrazu).
 • Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí. Jejich konání budeme řešit aktuálně vzhledem k epidemiologické situaci.
 • Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem, jsou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků těchto aktivit s běžnými osobami ve škole.
 • Účast Vašeho dítěte na kroužcích pořádaných školou je na Vašem zvážení. Vycházíme z toho, že Vaše děti budou navštěvovat kroužky i v jiných zařízeních, proto jsme se rozhodli i v letošním roce kroužky otevřít.
 • Důležitým preventivním faktorem je osobní hygiena žáka – především mytí  a dezinfekce rukou. Po příchodu do budovy školy si každý důkladně vydezinfikuje ruce či umyje teplou vodou a mýdlem z dávkovače. V učebnách, na toaletách, ve školní jídelně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou, tekuté mýdlo v dávkovači a jednorázové ručníky.
 • Větrání učeben, jako důležitý prostředek prevence, se bude provádět opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Jednotným místem pro oznámení ohledně onemocnění žáků je podatelna školy (kancelář školy) tel.: 581 650 166, mail: stru@stru.hranet.cz
 • V případě onemocnění žáka COVID-19 škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a dále o následných krocích v provozu školy stanovených KHS.

 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19, nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – tuto skutečnost je nutno oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu, 
 3. příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k použití (poskytnutí) roušky a umístění do místnosti izolace a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí ze školy.

Zákonný zástupce musí v takovém případě telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

V izolaci (herna ŠD) pobývá osoba až do odchodu ze školy. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

Kroky školy v případě výskytu onemocnění COVID-19 u žáka nebo zaměstnance školy

 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci KHS a projedná s ní následné kroky. O případné úpravě způsobu vzdělávání pak informuje žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
 • Vyučující jsou povinni přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.

 

S přáním pevného zdraví pedagogové školy.

 

 

 

 

 

Vloženo: 28. 08. 2020       Stránka: Novinky

Jak se přihlásit do BAKALÁŘŮ

Omlouváme se za současné problémy s přihlášením a přinášíme prozatímní řešení.

14. 01. 2021   Novinky   Více zde

Rozhodnutí hejtmana Ol. kraje

Naše škola byla opět určena pro péči o děti zaměstnanců kritické infrastruktury. Přihlašování na telefonním čísle 731 736 726 nebo 581 650 166.

29. 12. 2020   Novinky   Více zde

Informace k provozu školy od 4.1.2021 do 22.1.2021

MŠ … v provozu jako doposud; … pro 1. a 2. ročníky povinná prezenční výuka; pro ostatní ročníky povinná distanční výuka (viz. informace v dalším textu).

29. 12. 2020   Novinky   Více zde

Děkujeme všem...

Naše vánoční sbírka knih udělala velkou radost dětem ze ZŠ a MŠ Střítež n. L.

20. 12. 2020   Novinky   Více zde

Provoz školy od 21.12.2020

MŠMT vyhlásilo pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 jako dny boje proti covidu, jinými slovy jako volné dny. Je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Provoz mateřské školy zůstává nedotčen.

16. 12. 2020   Novinky   Více zde

Odkóduj školu

12. 12. 2020   Novinky   Více zde

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 602 599
Fax: + 420 581 602 600
E-mail: stru(zavináč)stru(tečka)hranet(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další kontakty:
Školní jídelna při ZŠ tel.: 581 650 155
Mateřská škola tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
METEOSTANICE
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK

2001 - 2021 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa