Vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků 1. stupně ZŠ ve škole a jejích podmínkách.

 

Vážení rodiče.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví budou od 25.5.2020 základní školy pro žáky 1. až 5. ročníku zajišťovat vzdělávací aktivity pro kmenové žáky své školy, kteří plní povinnou školní docházku.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy a účast na vzdělávacích aktivitách do 18. 5. 2020. V této souvislosti Vás osloví třídní učitelé.

Nejpozději při prvním vstupu do školy po znovuotevření (tj. 25. 5. 2020) předloží zákonný zástupce prostřednictvím žáka tato podepsaná prohlášení (ke stažení níže na jednom formuláři):

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše a nedodá, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den od 8:00 hodin a budou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části bude zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku, a který vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Cílem odpolední nepovinné části trvající maximálně do 16:00 hodin bude zajistit zájmové vzdělávání žáků a jeho obsah bude vycházet ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.

Časový harmonogram dopoledních a odpoledních vzdělávacích aktivit bude určen na základě počtu přihlášených žáků. Organizace dne bude probíhat tak, aby se skupiny dětí nepotkávaly. Časový harmonogram jednotlivých tříd (příchod před budovu školy, začátek výuky, odchod na oběd) bude upřesněn třídními učiteli prostřednictvím třídních webů.

Ranní družina není poskytována.

Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud to bude možné, budou skupiny vytvářeny ze žáků jedné třídy případně jednoho ročníku. Maximální počet žáků ve skupině bude 15, aby byla splněna podmínka jednoho žáka v lavici s požadovanými rozestupy mezi lavicemi.

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020 a žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se nebudou, nebude-li to nezbytně nutné, měnit.

Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit bude volena tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.

Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, je zákonný zástupce povinen informovat školu o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, nebude uskutečňována.

Žáci mají ve škole zajištěno stravování. První skupina nastoupí do jídelny v 11:00 hodin. Pro žáky bude připraven tác s příborem, salátem a sklenicí s pitím. Žák odchází na určené místo, při stravování si sundá roušku do sáčku z domova. Obědy si žáci (zákonní zástupci) přihlašují sami, nejpozději do 20.5.2020.

 

Co bude nezbytné dodržovat?

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: 
 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). Shromáždění žáků bude organizováno na nádvoří školy ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídě. Na místě shromáždění si bude žáky vyzvedávat a odvádět pověřený pedagogický pracovník tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy musí nosit ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Nošení roušek ve třídě stanoví vyučující.
 • Při sejmutí roušky si ji každý žák ukládá do vlastního sáčku.
 • Budou vymezeny prostory, ve kterých se žáci budou moci pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

 

Jak postupovat objeví-li se podezření na možné příznaky COVID-19?

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

 

Osoby s rizikovými faktory.
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.:
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny?

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Materiály ke stažení:            

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 – materiál vztahující se na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 

 

 

 

 

Vloženo: 13. 05. 2020       Stránka: Novinky

Naši žáci jedou na vítězné vlně, gratulujeme!!!

Uběhl sotva měsíc od úspěšného tažení našich žákyň v soutěži Naší přírodou a další úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Stejné žákyně, jako v předchozí soutěži, postoupily i do krajského kola další přírodovědné soutěže Young People in European Forests (YPEF).

09. 04. 2021   Novinky   Více zde

Návrat do školy od 12.4.2021

Do školy se vrací předškoláci v MŠ a rotačním způsobem žáci 1. stupně ZŠ. Čtěte dále. Aktualizování 9.4.2021 ve 10:30 hod.

08. 04. 2021   Novinky   Více zde

Třídy mohou vycestovat do zahraničí

Tělocvikáři s příchodem jara vyhlásili soutěž - motivační aktivitu pro podporu pohybu.

01. 04. 2021   Novinky   Více zde

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis se uskuteční v termínu od 6.4.2021 do 16.4.2021. Pro více informací čtěte dále.

17. 03. 2021   Novinky   Více zde

Po roční přestávce žáci opět ve finále soutěže Naší přírodou

I přes nelehkou dobu se podařilo středisku volného času Atlas a Bios Přerov uspořádat alespoň on-line variantu oblíbené soutěže Naší přírodou.

09. 03. 2021   Novinky   Více zde

Rozhodnutí hejtmana Ol. kraje

Naše škola (mateřská i základní) byla opět určena pro péči o děti zaměstnanců kritické infrastruktury. Přihlašování na telefonním čísle 731 736 726 nebo 581 650 166.

01. 03. 2021   Novinky   Více zde

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 602 599
Fax: + 420 581 602 600
E-mail: stru(zavináč)stru(tečka)hranet(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další kontakty:
Školní jídelna při ZŠ tel.: 581 650 155
Mateřská škola tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
METEOSTANICE
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK

2001 - 2021 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa