Logo školy
Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace
Skola Google Wikipedia
 
 
15. 08. 2018
100 let Československa
 100 let
Stránky školky

Informace o Mateřské školce

Ochrana osobních údajů
Zelená škola

Za naše aktivity v oblasti přírodních věd jsme si již dvakrát vysloužili titul Zelená škola Olomouckého kraje.

Videoprezentace školy
Naše škola
E-learning

Naše e-learningové prostředí

ŠPP

Školní poradenské pracoviště:

Pokusné ověřování

Naše škola je zapojena do pokusného ověřování "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol".

.

Předškoláčci


Aktuální nabídka jídel

Aktuální nabídka jídel

Školní družina

4 oddělení družiny

Časopis žáků
Zájmové útvary na školním roce 2010/2011
Zájmové útvary
Zájmové útvary na školním roce 2010/2011
Global Storylines
Pilotní škola kin-ballu
Kroužek ROBOTOVÁNÍ
Přihlášení


 Zapomněli jste heslo?

 Chcete být nový uživatel?
  Zaregistrujte se!
Ovoce do škol
EKOLAMP

.

Ekologická výchova
Zapojili jsme se v rámci environmentální výchovy:

Slož si svoji školu
Školní projekty

Dopravní soutěž
Testy
Služby webu
Top článků
Sledované období: 90 dní
Nejčtenější:
 Název Počet
1.Den Země304
2.IX. A, B 2017/18241
3.Pythagoriáda186
4.Výlet do Vídně166
5.Škola "Nanečisto" 2018...159
Nyní:
131 nepřihlášení
0 přihlášených .

Zde se můžete přihlásit nebo zaregistrovat!.
Školní družina

Informace

 Zavřít stránku
Autor: Drohslj
Počet přečtení: 4116

Informace o školní družině

 

ŠD zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou, vzděláváním a přípravou na výuku.
Časové rozvržení a uspořádání činností ve ŠD se řídí požadavky psychohygieny. Je takové, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte.

 

Vedoucí vychovatelka: Jana Dröhslerová

Vychovatelky : Fojtíková Stanislava

                          Mgr. Dana Ježková

 

Umístění družiny

1.patro

3.oddělení p.vych.Dröhslerová Jana

1.oddělení p.vych.Fojtíková Stanislava

boční vchod u tělocvičen

2.oddělení p.vych. Mgr. Dana Ježková

 

Organizace ŠD

1. Činnost školní družiny je zajištěna ve 4 odděleních. Každé oddělení navštěvují žáci

z různých tříd.Jednotlivá oddělení se naplňují do počtu 30 žáků.

2. Školní družinu může navštěvovat každý žák, který má řádně vyplněnou přihlášku a zaplacen příspěvek na ŠD.

3. Do ŠD se platí příspěvek 150,- Kč za měsíc, placeno září – prosinec částka 600,- Kč.Další platba bude činit 900,- Kč za období leden – červen .Příspěvek je placen bezhotovostní úhradou na účet školy.

4. Provoz školní družiny začíná v 6.00 a končí v 16.30 hodin.

Do této doby jsou rodiče nebo zákonní zástupci povinni dítě vyzvednout.

5. Šatny ŠD jsou uzamčené.Osoby, které vyzvedávají děti používají při vstupu do školy místní telefon.

6. Výchovná a vzdělávací práce školní družiny je zpestřena činností kroužků.

7. Činnost školní družiny se podílí na zdravém a harmonickém rozvoji našich dětí, zábavnou formou prohlubuje učivo a upevňuje návyky slušného chování.

8. Děti jsou pravidelně poučovány o zásadách bezpečnosti, dopravní kázni, požární ochraně, dodržování hygieny, škodlivosti užívání návykových látek a správném chování v kolektivu.

 

Časový harmonogram výchovné práce školní družiny

* Školní družina se ráno odemyká v 6.00 hodin. Děti vstupují vchodem ŠD, scházejí se v oddělení s ranním provozem, kde se účastní činnosti pod vedením p.vychovatelky.

* V 7.40 hodin odvede p.vychovatelka děti do tříd a do 8.00 dohlíží na přicházející děti u šaten. V 8.00 zamkne vchod ŠD.

* Odpolední činnost školní družiny začíná při obědě ve školní jídelně.

Vychovatelky pomáhají dětem během stolování. Po obědě si odvádějí děti do svého oddělení. Přesun starších žáků, kteří končí oběd později, zajistí vyučující.

* Po obědě probíhají v každém oddělení odpočinkové činnosti, děti si během neorganizované činnosti hrají dle svého výběru /spontánní činnosti, scházení dětí/.

* Od 13.00 do 14.30 probíhá v družině hlavní výchovně vzdělávací činnost - hry, soutěže, vycházky, hudební, výtvarná a pracovní činnost a především sportovně rekreační vyžití.

* V kroužcích děti pracují od 14.30 do 16.00 hodin.

* Od 15.00 do 16.30 využívá družina pro spojené oddělení hernu

/ 1.patro ŠD/.

*Informace o změnách umístění dětí vyvěsí vychovatelka u vchodu ŠD.

 

Přihlašování a odhlašování dětí

 

Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka.Družina se plní do počtu 30 žáků v oddělení.

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka

z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost vychovatelce písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

 

Provoz během dnů šk.volna a prázdnin

 

O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel školy. Před každými prázdninami rozdá s dostatečným předstihem vychovatelka ŠD všem žákům navštěvující ŠD informace o provozu ŠD v době prázdnin. Žáci musí být na docházku o těchto prázdninách zvlášť písemně přihlášeni.

 

Družina chodí na vycházky,využívá celého areálu školy : odborné učebny, šk.knihovnu, tělocvičnu, kuchyňku, počítačové učebny, zahradu, atrium a hřiště.

Děti jsou průběžně po celý rok informovány o první pomoci, bezpečnosti na silnici, důležitých telefonních číslech a nebezpečí drog.

Pitný režim a vhodné oblečení na pobyt venku výtvarné činnosti zajišťují rodiče.

 

 

Dětem i rodičům přejeme

úspěšný školní rok!

  
Založeno na Logo PostNuke Pošta Webmaster Projekt Logo projektu ADMIN
ředitel 581 650 151; zást. řed. I. stupeň 581 650 153; zást. řed. II. stupeň 581 650 152