Zimní pobyt s environmentálním programem - 2

 

ZIMNÍ POBYT S ENVIRONMENTÁLNÍM PROGRAMEM.

 

 

Ozdravný zimní pobyt žáků 7. ročníku se mohl uskutečnit díky poskytnuté podpoře ze Státního fondu životního prostředí České republiky, jež pokryje až 52 % skutečných nákladů vynaložených na realizaci pobytu.

 

 

 

 

ANOTACE:

Ozdravný pobyt žáků školy měl jednotné téma - zdravý životní styl. To zahrnovalo jak zdravé stravování, tak zdravý pohyb i pobyt ve zdravém životním prostředí. Projekt se týkal 6 denního (5 nocí) ozdravného pobytu skupiny 29 žáků ZŠ. Aktivity dětí během pobytu - rozvoj ekologického vzdělávání, aktivní pohyb v přírodě, rozvoj manuálních dovedností, bezpečného chování vůči sobě i ostatním, rozvoj sociálních dovedností, spolupráce.  Ekologická výchova byla realizována v rozsahu 8 hod/den, alespoň polovina aktivit byla uskutečňována v přírodě v terénu. Výuku EVVO zajistila profesní organizace zřízená pro environmentální vzdělávání - Lipka. Cíle EVVO jsou v souladu s ŠVP pro základní vzdělávání a týkají se pochopení zákonitosti přírodních procesů a vztahů, ekologizace lidských výrobků a zachování přírodních zdrojů (systém udržitelnosti přírodních zdrojů).

 

 

 

ZPRÁVA O PRŮBĚHU OZDRAVNÉHO POBYTU

Environmentální program: Pobytový program Zimní přírodou

Místo pobytu: Krásensko

Termín: 15. 1. 2017 – 20. 1. 2017

Školní rok: 2016/2017

Třída: 7. A

Počet žáků: 29

Pedagogický dozor: Mgr. Simona Havlíčková, Mgr. Alice Lehká

 

 

 

Neděle, 15. ledna 2017

15:30 -  sraz na Šromotově náměstí.  Všichni přichází i v doprovodu rodičů včas. Předem objednaná autobusová doprava na sebe nenechává čekat, a tak odjíždíme přesně ve stanovenou dobu odjezdu.

17:00 -  přijíždíme na místo. Rychta, jedno z pracovišť Lipky, se nachází v rekonstruované historické budově v obci Krásensko na Drahanské vrchovině.

Zde na nás již čeká paní správcová. Ubytováváme se. Patrová budova disponuje 33 lůžky v 9 pokojích, přednáškovým sálem, učebnou, jídelnou, sociální zařízení je společné. Seznamuje nás s chodem pracoviště. Marně hledáme na pokojích odpadkové koše. Jsou na chodbách, pečlivě označeny dle druhu odpadu. Od první chvíle třídíme.

18.00 -  první večeře a jídelníček na celý týden sestavený dle zásad zdravého stravování. Večeře je výborná a většina žáků si chodí přidat.

19.00 -  stanovujeme si pravidla chování, seznamujeme s harmonogramy dne, nechybí poučení PO a BOZP. Těšíme se na první společný večer. Máme nachystán program. Jenom ta večerka kdyby byla později.

22:00 - večerka

 

 

Pondělí, 16. ledna 2017

8:00 – snídaně

9:00 – uvítání a seznámení s lektory v sále. Představujeme se navzájem v komunitním kruhu pomocí zapálené sirky. Každý mluví o sobě a svých zálibách v zimě do té doby, než sirka zhasne.

9:30 – 11:00 Dotekem k poznání

Děti byly rozděleny na dvě skupinky. Každé skupince se věnoval jeden lektor. Blok byl zaměřený na poznávání terarijních zvířat žijících na Rychtě např. gekončíci, chameleoni, švábi či had. Děti si zvířátka mohly osahat, nakrmit, dozvěděly se o nich spoustu informací a dostaly pokyny, jak se zvířátky zacházet. Mezitím si děti najdou čas i na svačinu.

11:00 - 12:00 Rozdělení do kmenů

Děti se rozdělily do několika kmenů po 3-4 v jedné skupince, zvolily si lovce, zvěda, šamana a náčelníka a v tomto kmenu budou setrvávat celý pobyt , sbírat body, tvořit projekty. Dostaly informace, co je čeká a co je jejich cílem a finálním výstupem.

12:00 – oběd, odpolední klid

13:30 – 15:00 Archeologie a Lovecké techniky

Tento vzdělávací blok se odehrával venku. Děti se rozdělily do svých kmenů a měly venku vytyčené území, kde prováděly archeologický výzkum – vykopávky. Své nálezy zaznačily do složek, které dostaly dopoledne.  Poté se rozdělily do dvou družstev. Jedno družstvo poznávalo pravěké nástroje a učilo se házet kopím. Za dobré hody sbíraly body pro svůj kmen ve formě škrabadel. Druhé družstvo střílelo na papírového soba z luku. Za každý zásah získaly také škrabadlo. Poté se skupiny vyměnily. Protože nám počasí přálo, sněhu bylo všude opravdu hodně a vzduch mrazivý, připadaly si děti jako ve skutečné době ledové. Zahřáli se až pořádnou koulovačkou a na konci se už všichni těšili zpět do tepla.

15: 00 - svačina

15:30 – 17:00  Kdy jsme?

Projektová práce, děti tvořily na základě daných informací plakát na zadané téma, informace vyhledávaly samy v knize, papírech.

18:00 – 18:30 večeře

19:00 – 20:30 Přežití a hvězdy

Společenské hry, vyprávění o hvězdách, noční obloze, souhvězdí, společné shrnutí uběhlého dne, zážitků, kladů a záporů.

22:00  - večerka

Úterý, 17. ledna 2017

8:00 – snídaně

8:20 – 13:30 Výprava do doby ledové

Půldenní  výšlap po okolí. Nejdříve odjezd autobusem do Jedovnic, zastávka se nachází nedaleko budovy. Je časně ráno a na polích vyfukuje ledový vítr, stejně tak teplota ukazuje kolem -7 stupňů. V Jedovnicích jsme se vydali přes Přírodní rezervaci Kolíbky k jeskyním. Cestou děláme zastávky a hrajeme různé běhací hry, abychom se zahřáli. Docházíme k jeskyním,  kde si děti vyzkoušely odseknout odštěpek z kamene, prošly jeskyně s čelovými baterkami a měly to štěstí, že uvnitř viděly malého netopýra. Dále jsme pokračovali směrem do Rudic, cestou jsme zastavili v rudickém lomu, kde si děti mohly nakopat rohovec, hledat geodety a zahrály si zábavné hry. Odtud se pokračovalo do Rudice na autobusovou zastávku zpět do Krásenska. Všichni se už těšíme domů, procházka byla opravdu dlouhá , počasí mrazivé a hlavně jsme všichni hladoví.

13:30  oběd, odpolední klid

15:00 – 17:00 Řemeslo, ohlédnutí a obchodování

Práce uvnitř budovy, v teple. V sále i v učebně. Děti se rozdělily na dvě skupiny. Jedna skupinka modelovala z hlíny věstonické Venuše a zvířátka, s tím, že popisovaly, proč vybraly zrovna tyto. Díla jsem ji velice vydařila a tato aktivita patřila k těm hodně oblíbeným. Druhá skupina pracovala s pracovními listy, kde vyplňovaly informace, které se zde dozvěděly během dopolední výpravy. Za správě vyplněné listy dostaly škrabadla. Poté vyměňovaly svá nabytá škrabadla za výbavu pro kmen.

18:00 – večeře

19:00 – 21:30  Hry s dětmi, děti si připravily vlastní program pro ostatní žáky.

22:00 – večerka

Středa, 18. ledna 2017

8:00 – snídaně

8:30 – 9:00 Dobré ráno

Úvod do dnešního dne, shrnutí základních pravidel pro přežití v přírodě.

9:00 – 12:30  Experti na přežití

Děti se rozdělily na dvě skupiny. Každá skupina pracovala 1,5 hodiny na svém programu, poté se vyměnily. Program byl zaměřený na informace o tom,  jak přežívají rostliny v zimě. Děti samy doplňovaly a vyhledávaly data v encyklopediích, zkoumaly různé části rostlin mikroskopem, na závěr vyplňovaly pracovní list, kde uplatnily informace, které získaly během semináře. Za odměnu dostaly škrabadla.  Druhý program se zaměřil na přežívání zvířat v zimě v přírodě. Získaly informace o našich nejběžnějších volně žijících zvířatech v lesích a na polích, rozeznávaly jejich stopy, jejich příbytky a potravu, kterou se v zimě živí. Výstupem bylo vytvoření mapy a zakreslení stop daného zvířete do ní, označení nor a potravy, k tomu tvořily legendu.

12:30  oběd

14:00 – 16:30 Experti na přežití v terénu

Výlet do okolních polí. Děti hledaly známky obydlí zvířat, určovaly stopy, vyhledávaly jejich příbytky. Vzhledem k letošní tuhé zimě  bohaté na sníh se pole stopami jen hemžily. Aby se stopařům v hlubokém sněhu dobře pohybovalo, dostaly sněžnice, takže  si mohly vyzkoušet chůzi se sněžnicemi. V druhé části výpravy se děti rozdělily opět na dvě poloviny, jedna určovala podle větviček a pupenů a manuálu druhy stromů, za správné odpovědi získaly škrabadla. Dle nabádání také některé druhy pupenů ochutnaly a poznaly tak na vlastní kůži, čím se zvířata v zimě živí. Druhá skupina tvořila ve sněhu stopy zvířat tak, aby byla k nerozeznání od opravdových stop. Za odměnu opět získaly škrabadla. Zpět jsme se vraceli značně promrzlí, protože teplota se pohybovala celou dobu hodně pod nulou a mrazivý vítr byl nelítostný.

16:30 svačina

16:45 – 17: 30 Ohlédnutí a obchodování

Obchodování se získanými škrabadly, jednotlivé skupinky mohly svá škrabadla směnit za vybavení pro členy své tlupy. Na konci proběhlo opět zhodnocení celého dne.

18:00  večeře

18:30 – 21:00 Povídání

Naučné povídání o tom, jak se vybavit na zítřejší dlouhý výlet, jak se správně obléci do mrazivého počasí. Ne všichni jsme na tak dlouhý pobyt venku zvyklí, a proto nám rady od paní učitelky velice pomohly. Dále proběhla čtenářská dílna, kdy si děti četly a poté jsme se seznamovali s přečtenými knihami. Za odměnu dostaly svítící náramky, které nám věnovala jedna z maminek.

Společenský program – hry, které si děti připravily.

22:00 večerka

 

Čtvrtek, 19. ledna. 2017

 

8:00 snídaně

8:30 – 9:30  Čas lovce

Vytvoření časového harmonogramu lovce žijícího v době ledové. Práce ve skupinkách, potom společné shrnutí a diskuse.

9:30 – 13:30 Lovecká výprava – přežití v zimní přírodě

Výprava na sněžnicích.Testování znalostí, kterí posbíraly za předešlé dny, v terénu. Děti samy zajišťují stopy zvířat, hledají pobytové stopy (výtrusy, větvičky, rostlinky, stopy, aj.), vše dokumentují  a zaznamenávají do pracovních listů. Poté si cestou nařežou ze stromů větve vhodné k vyrobení oštěpu. Cestou sbírají i dříví na podpal, až budou zapalovat oheň. U ohnišť mají za úkol rozdělat oheň, k dispozici mají sirky, noviny a nasbírané chraští z okolního lesa. Po rozdělání ohně jej musí udržet 5minut. Následuje ulovení soba, kdy střílejí z luku na soba. Kdo zasáhne cíl, získává špekáček, který si opeče na ohni, který si rozdělaly. Posledním úkolem je hod oštěpem, úspěšné hody jsou odměněny škrabadly.

14:00 oběd

15:00 – 17:00  Práce na plakátech

Finální projekt pobytu. Ve skupinách tvoří plakát z informací, které získaly během pobytu. Používají vyplněné pracovní listy, knihy, encyklopedie, větvičky posbírané během pobytu venku a další věci, které jim pomouhou s prezentací.

17:00 – 18:00 Ohlédnutí a obchodování

Výměna získaných škrabadel za vybavení členů tlupy. Shrnutí zážitků z prožitého dne.

18:00 – večeře

19:00 – společná zábava

Kdo nestihl, dodělává projekt na zítra, ostatní hrají deskové hry a všichni se účastníme turnaje v ping pongu. Postupně se balíme a uklízíme pokoje.

22:00 - večerka

Pátek,  20. ledna 2017

7:45 – snídaně

8:00 – 8:30 – balení, vyklízení pokojů

8:30 – 9:00 Dobré ráno

Překvapení poslední  den pro děti, rada, jak si krásně prokrvit nohy – proběhnutí posky na sněhu. Zpočátku se do toho dětem nechce, ale nakonec všichni odvážlivci zouvají ponožky a proběhnou se po mrazivém sněhu. Pěkně to štípe, ale v ponožkách je pak teplo.

9:00 – 10:30 Konference

Závěrečná konference dětí, představování projektů. Děti se zároveň změnily na porotce, kteří hodnotily jak samy sebe, tak i práci a projev soupeřů. Hodnotily se čtyři různé kategorie – vzhled plakátu, obsah plakátu, správnost údajů a projev či pohotovost družstva. Všichni jsou trošku nervozní, ale po své prezentaci se uklidní a podporují své spolužáky. Nakonec všichni ve zkoušce obstáli, plakáty jsou krásné a informací posbírali také hodně. Po překonání prvotního ostychu i projevy některých přednášejících byly vyníkající.

11:00 – 11:30 Zakončení

Poslední rozloučení s lektory, zhodnocení celého pobytu v komunitním kruhu. Pobyt se všem velice líbil, hlavně výpravy venku a mazlení se zvířátky. S těmi také proběhlo asi nejdelší loučení.

11:30 – oběd

12:00 – odjezd

13:30 – šťastný návrat do Hranic.

                                     

 

 

 

Více fotografií zde.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí.

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 602 599
Fax: + 420 581 602 600
E-mail: stru(zavináč)stru(tečka)hranet(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další kontakty:
Školní jídelna při ZŠ tel.: 581 650 155
Mateřská škola tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
METEOSTANICE
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK

2001 - 2018 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa